Parametre Sayısı

Veri Gönderim Aralığı (dk.)

Geçmiş Verilerin Tutulacağı Zaman (Ay)


Gerekli Veritabanı Boyutu: (MB.)

0

Bu değerler yaklaşık değerlerdir. Alarm loglarının sayısına, panel ve rapor sayısına göre değişim gösterebilir.